با سلام  تا سال بعد هیچ مطلبی در این وبلاگ گذاشته نخواهد شد.
+ نوشته شده توسط کاظم حسین پور بنه دیق در یکشنبه بیست و نهم دی 1392 و ساعت 5:52 AM |

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 مدیریت آموزشی

زبان

روشها و فنون تدریس

آمار و روشهای تحقیق

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

مدیریت آموزشی

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

نظارت و راهنمایی

رتبه کل

رتبه پیام نور

تراز

معدل

22.22

32

16

28

20

32

33.33

765

304

5539

14.4

7.77-

30.67

33.33

21.33

38.67

12

22.67

958

-

5303

17.07

4.43-

20

6.66-

1.33

34.67

33.33

26.67

2648

1285

4206

16.24

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت آموزشی: 4088
 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1389 مدیریت آموزشی

زبان

روشها و فنون تدریس

آمار و روشهای تحقیق

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

مدیریت آموزشی

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

نظارت و راهنمایی

رتبه

معدل

0

57.33

52

52

62.67

30.67

44

69

17.65

14.44

61.33

36

13.33

17.33

33.33

36

994

16.63

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1388 مدیریت آموزشی

زبان

روشها و فنون تدریس

آمار و روشهای تحقیق

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

مدیریت آموزشی

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

نظارت و راهنمایی

رتبه

معدل

1.11

28

2.67

54.67

50.67

28

42.67

715

16.72

5.56

54.67

36

41.33

25.33

28

25.33

781

16.55

22.22

34.67

0

14.67

44

6.67

37.33

1410

18.78

2.22

24

17.33

24

36

13.33

26.67

2375

15.68

35.56

28

0

33.33

28

12

8

2391

16.06

+ نوشته شده توسط کاظم حسین پور بنه دیق در شنبه بیستم اسفند 1390 و ساعت 2:21 AM |

برنامه ريزي درسي

 

 دروس

منابع 

مولف 

مترجم 

 1- مديريت آموزشي

 

ضريب 2

 الف) مقدمات مديريت آموزشي

 

ب) مباني نظري و اصول مديريت آموزشي

 

ج) مديريت و مديريت آموزشگاهي

 

د) مديريت و رفتار سازماني

 

ه) مديريت عمومي

 علي علاقه بند

 

علي علاقه بند

 

محمدرضا بهرنگي

 

پال هرسي و كنت بلانچارد

 

علي علاقه بندعلي علاقه بند

 2- مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي

 

ضريب 3

 الف) مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي

 

ب) مباني برنامه ريزي آموزشي

 

ج) مباني برنامه ريزي آموزشي

 

د) فرايند برنامه ريزي آموزشي

 

ه) مباني برنامه ريزي درسي مدارس

 

و) اصول اساسي برنامه ريزي آموزشي و درسي

 علي تقي پور ظهير

 

يحيي فيوضات

 

بهزاد محسن پور

 

گروه مشاوران يونسكو

 

الف.لوي

 

رالف تيلر

 فريده مشايخ

 

فريده مشايخ

 

علي تقي پور ظهير

 3- روانشناسي تربيتي

 

ضريب 3

 الف) روانشناسي پرورشي

 

ب) روانشناسي تربيتي

 

ج) روانشناسي پرورشي

 

د) روانشناسي و كاربرد آن در آموزش(دو جلد)

 علي اكبر سيف

 

علي اكبر شعاري نژاد

 

علي نقي كمال خرازي

 

رابرت بيلر

پروين كديور

 4- روشها و فنون تدريس

 

ضريب 3

 الف) كليات روشها و فنون تدريس

 

ب) مهارتهاي آموزش و پرورش

 

ج) الگوهاي جديد تدريس

 امان الله صفوي

 

حسن شعباني

 

محمدرضا بهرنگي

 

 

+ نوشته شده توسط کاظم حسین پور بنه دیق در شنبه بیستم اسفند 1390 و ساعت 2:19 AM |

مديريت آموزشي

 

 دروس

منابع 

مولف 

مترجم 

 1- مديريت آموزشي

 

ضريب 3

 الف) مقدمات مديريت آموزشي

 

ب) مباني نظري و اصول مديريت آموزشي

 

ج) مديريت و مديريت آموزشگاهي

 

د) مديريت و رفتار سازماني

 

ه) مديريت عمومي

 

و) مديريت آموزشي

 علي علاقه بند

 

علي علاقه بند

 

محمدرضا بهرنگي

 

پال هرسي و كنت بلانچارد

 

علي علاقه بند

 

علي شيرازي

 علي علاقه بند

 2- مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي

 

ضريب 2

 الف) برنامه ريزي آموزشي چيست؟

 

ب) فرايند برنامه ريزي آموزشي

 

ج) مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي

 

د) اصول برنامه ريزي آموزشي و درسي

 

ه) اصول اساسي برنامه ريزي آموزشي و درسي

 

و) مباني برنامه ريزي درسي مدارس

 فيليپ كوميز

 

گروه مشاوران يونسكو

 

علي تقي پور ظهير

 

يحيي فيوضات

 

رالف.تيلر

 

الف.لوي

 برهان منش

 

فريده مشايخعلي تقي پور ظهير

 

فريده مشايخ

 3- اصول و فلسفه تعليم و تربيت

 

(تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش)

 

ضريب 2

 

ب) نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش

 

ج) اصول و فلسفه آموزش و پرورش

 

د) مباني و اصول آموزش و پرورش

 

ه) آشنايي با فلسفه آموزش و پرورش

 

و) فلسفه تعليم و تربيت

 عبدالحسين نقيب زاده

 

علي اكبر شعاري نژاد

 

غلامحسين شكوهي

 

ج.اف.نلر

 

عيسي ابراهيم زاده

 فريدون بازرگان ديلمقاني

 4- روشها و فنون تدريس

 

ضريب 2

 الف) الگوهاي جديد تدريس

 

ب) مهارتهاي آموزشي و پرورشي

 

ج) كليات روشها و فنون تدريس

 جويس بروس و ريل مارشا

 

حسن شعباني

 

امان الله صفوي

 محمدرضا بهرنگي 5- نظارت و راهنمايي

 

ضريب 2

 الف) نظارت و راهنمايي آموزشي

 

ب) نظارت در مديريت

 

ج) كاربرد فنون كلينيكي در نظارت

 

د) نظارت و راهنمايي تعليماتي

 

ه) رهبري و مديريت آموزشي

 مصطفي نيكنامي

 

جان وايلز، جوزف باندي

 

محمدرضا بهرنگي

 

اجسون كيت، موديت رامين

 

كيمبل واينز

 محمدرضا بهرنگيمحمدرضا بهرنگي

 

محمدعلي طوسي

 6- آمار و روش تحقيق

 

ضريب 2

 الف) آمار و روش تحقيق

 

ب) آمار توصيفي در علوم رفتاري

 

ج) آمار استنباطي

 

د) آمار استنباطي

 علي دلاور

 

حيدر علي هومن

 

حيدر علي هومن

 

كيامنش

 

 7- زبان تخصصي

 

ضريب 2

 الف) منابع متفرقه

 

+ نوشته شده توسط کاظم حسین پور بنه دیق در شنبه بیستم اسفند 1390 و ساعت 1:58 AM |